• Lage verzendkosten
  • Zeer brede collectie
  • Staat het niet op de website, mail ons

Voorwaarden

 
 

VAN: V.O.F De Werkman Oost, Gevestigd en kantoorhoudende te Gorinchem Hierna te noemen: Werkman Oost

         

ALGEMENE  VOORWAARDEN VOOR LEVERING

Artikel 1. Definities
1.1    In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Werkman Oost: de Werkman Oost van de algemene voorwaarden; niet-consument.
Onder koper wordt verstaan de opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep; de consument.
 
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst  tussen Werkman Oost en een koper waarop Werkman Oost deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.1    De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Werkman Oost, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.2    Bij strijdigheid van deze voorwaarden met de raamovereenkomst gesloten tussen De Werkman Oost en GBO prevaleert de raamovereenkomst.

Artikel 3. Offertes

3.1    Offertes van Werkman Oost zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van de offerte tenzij anders aangegeven.
 
3.2    In de afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is Werkman Oost niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële koper voorkomende afwijkingen van Werkman Oost’s offerte.
 
3.3    In offertes van Werkman Oost genoemde levertijden en andere voor door Werkman Oost te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
 
3.4    Door Werkman Oost opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoers-, verpakkings-, afleverings- en installatiekosten, BTW en andere heffingen van overheidswege.
 
3.5    Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.
 
3.6    Werkman Oost is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Levering
4.1    Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek. Wanneer er als leveringsconditie één van de ‘Incoterms’ is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.

4.2    De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

4.3    Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 5. Levertijd
5.1    Door Werkman Oost opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.

5.2    Bij niet tijdige levering dient de koper Werkman Oost derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en Werkman Oost een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

5.3    De door Werkman Oost opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

Artikel 6. Deelleveringen
Het is Werkman Oost toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandig waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Werkman Oost bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren

Artikel 7. Technische eisen enz.
7.1    Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Werkman Oost er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt.
Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.

7.2    Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 8. Monsters, modellen en voorbeelden
Indien door Werkman Oost een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst

9.1    Een overeenkomst tussen Werkman Oost en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen: Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Werkman Oost omstandigheden ter kennis komen die Werkman Oost goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; Indien Werkman Oost de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.In genoemde gevallen is Werkman Oost bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Werkman Oost schadevergoeding te vorderen.

9.2    Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Werkman Oost zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Werkman Oost bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10. Garantie
10.1    Werkman Oost garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp, materiaal en fabricagefouten gedurende een periode van 3 maanden na levering.
 
De garantie geldt niet voor:
10.2    Indien de zaak een ontwerp, materiaal of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak.Werkman Oost kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
 
10.3    De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van instructies.
 
10.4    Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: Het niet juist hanteren van de voorschriften en/of beschrijving van de artikelen.
 
10.5    Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.

Artikel11. Eigendomsvoorbehoud
11.1    Alle door Werkman Oost geleverde zaken blijven het eigendom van Werkman Oost totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Werkman Oost gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.

11.2    Door Werkman Oost geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

11.3    De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

11.4    Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Werkman Oost danwel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Werkman Oost haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsten te betreden waar de eigenkommen van Werkman Oost zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

11.5    Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Werkman Oost zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

11.6    De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings-  en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek te inzage te geven.
 
  Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen
12.1    De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna al mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd; of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit ( bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal ) overeenstemmen met het overeengekomene;
of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

12.2    Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 3 dagen na aflevering schriftelijk aan de Werkman Oost te melden.

12.3    Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan Werkman Oost.

12.4    Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

12.5    Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Werkman Oost worden geretourneerd.

Artikel 13. Prijs/Prijsverhoging
13.1    Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen:ons afgegeven prijzen:
-In Euro’s
-Exclusief BTW
-Op basis van de door Werkman Oost gehanteerde minimum hoeveelheden
-Exclusief transportkosten
-Af fabriek

13.2    Indien Werkman Oost met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is Werkman Oost niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien Werkman Oost kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden.

13.3    Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 14 Emballage
14.1    De koper is verplicht leenemballage binnen 14 dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening.Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en de kosten van vervanging, herstel of reiniging.

14.2    Indien de koper leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retour zendt, is de Werkman Oost gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen, mits de Werkman Oost deze stappen in zijn aanmaning heeft aangekondigd.

Artikel 15. Betaling
15.1    Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan dertig dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

15.2    Indien opdrachtgever niet binnen de onder 9.1 genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

15.3    Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.

15.4    Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
15.5    In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 16. Kredietbeperking
Werkman Oost is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum.

Artikel 17. Incassokosten
17.1    Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:

Over de eerst € 5.000                   15%
Over het meerdere tot € 10.000    10%
Over het meerdere tot € 25.000     8%
Over het meerdere tot € 100.000   5%
Over het meerdere                         3%

17.2    Indien Werkman Oost aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 18. Aansprakelijkheid
Werkman Oost is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

18.1    Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 10 (Garantie) van deze voorwaarden.

18.2    Werkman Oost is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Werkman Oost of haar ondergeschikten.
18.3    De aansprakelijkheid van Werkman Oost is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Werkman Oost in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.

18.4    Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en de Werkman Oost aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Werkman Oost beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 19. Overmacht
19.1    Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Werkman Oost geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Werkman Oost niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Werkman Oost daaronder begrepen.

19.2    Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Werkman Oost opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Werkman Oost niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

19.3    Indien Werkman Oost bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen  kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen al betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 20. Geschillenbeslechting
De rechter in de woonplaats van Werkman Oost is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Werkman Oost het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 21. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Werkman Oost en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 21. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Midden Nederland. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de onderhavige transactie.